Πληροφορίες για συγγραφείς

Ένα περιοδικό Ανοικτής Πρόσβασης σύμφωνα με την Πρωτοβουλία Ανοικτής Πρόσβασης της Βουδαπέστης (Budapest Open Access Initiative-BOAI) σημαίνει ότι όλο το περιεχόμενο του είναι ελεύθερα διαθέσιμο χωρίς επιβάρυνση για τον αναγνώστη ή το ίδρυμα του/της. Οι αναγνώστες έχουν τη δυνατότητα να αναζητήσουν, διαβάσουν, κατεβάσουν,  αντιγράψουν, διανέμουν, εκτυπώσουν το πλήρες κείμενο των άρθρων αυτού του περιοδικού, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη άδεια του εκδότη ή του δημιουργού. Για περισσότερες πληροφορίες για την BOAI ανατρέξτε στο: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/

 

Συγγραφείς

Τα άρθρα προς δημοσίευση στο περιοδικό θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω γενικές προϋποθέσεις:

 • Τα υποβαλλόμενα άρθρα πρέπει να είναι στη ελληνική γλώσσα ή στην αγγλική.
 • Τα υποβαλλόμενα άρθρα πρέπει να ακολουθούν την Πρότυπη Δομή Κειμένου (βλέπε σχετικό αρχείο) που καθορίζει τις διαστάσεις, τη γραμματοσειρά και τη δομή του κειμένου.
 • Αν και δεν υπάρχει αυστηρό όριο στην έκταση ενός άρθρου, συνιστάται να μην υπερβαίνει τις 20 σελίδες, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, πινάκων και βιβλιογραφίας.
 • Τα άρθρα προς δημοσίευση υπόκειται σε διαδικασία αξιολόγησης μέσω της μεθόδου της τυφλής επιλογής και αξιολόγησης (blind selection, blind review) και για το λόγο αυτό καλούνται οι συγγραφείς να υποβάλουν το έργο τους χωρίς το όνομα του συγγραφέα και τον οργανισμό/ ίδρυμα προέλευσής τους στο χειρόγραφο. Οι συγγραφείς συνιστάται να διατηρούν την ανωνυμία τους ακόμη και όταν αναφέρουν την εργασία τους μέσα στο κείμενο. Η λεπτομερής ταυτότητα των συγγραφέων και το άρθρο θα πρέπει να υποβάλλονται σε ένα ξεχωριστό αρχείο συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του συγγραφέα, τον τίτλο του άρθρου, τις λέξεις-κλειδιά, τη  διεύθυνση του  e-mail του συγγραφέα και τον οργανισμό/ίδρυμα προέλευσής του συγγραφέα.
 • Οι συγγραφείς πρέπει να κάνουν τις απαραίτητες αλλαγές στο άρθρο τους όταν η συντακτική επιτροπή συστήνει αλλαγές.  
 • Τα άρθρα που υποβάλλονται στο Περιοδικό δεν θα πρέπει να έχουν δημοσιευθεί προηγουμένως αλλού ως σύνολο και δεν θα πρέπει να υποβάλλονται ταυτόχρονα και σε άλλο περιοδικό.
 • Θα πρέπει να υπάρχει αρίθμηση σελίδων στο κείμενο του άρθρου.
 • Οι παραπομπές και η βιβλιογραφία να αναφέρονται ως εξής:

 

 • Παραπομπές κειμένου (in-text citations): Επώνυμο συγγραφέα, έτος έκδοσης: αριθμός σελίδας/ων σε παρένθεση (Clayton, 1987, p. 143). Εάν ο συγγραφέας αναφέρεται στο κείμενο τότε: Clayton (1987, p. 143) επισημαίνει ότι…..
 • Εάν υπάρχουν περισσότερες από μία αναφορές του ίδιου συγγραφέα με το ίδιο έτος έκδοσης τότε να αναφέρονται αλφαβητικά ως εξής: 2010a, 2010b, 2010c κλπ.
 • Αναφερόμενα κείμενα που ξεπερνούν τις 40 λέξεις θα πρέπει να παρατίθεται μέσα σε εισαγωγικά.
 •  Τα σχήματα/γραφικά/εικόνες θα πρέπει να είναι αριθμημένα μέσα στο κείμενο και να αναφέρεται η αρχική πηγή τους. Όταν τα σχήματα/γραφικά/εικόνες αναπαράγονται θα πρέπει να μπαίνουν μέσα σε παρένθεση ως εξής: (Ανατύπωση κατόπιν αδείας από ...).
 • Όλες οι βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να αναφέρονται στο τέλος του άρθρου υπό τη μορφή λίστας. ). Αναφορά που καταγράφετε «in press» να σημαίνει ότι το τεκμήριο έχει γίνει δεκτό για δημοσίευση.
 • Ο γενικός κανόνας της βιβλιογραφικής αναφοράς είναι: Επώνυμο, Αρχικό Ονόματος (έτος δημοσίευσης). Τίτλος. Όνομα συντάκτη, μεταφραστής ή άλλος φορέας που συμμετείχε. Όγκος (θέμα), Αριθμός σελίδων. Τόπος Έκδοσης: Όνομα εκδότη.
 • Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για την ακρίβεια των βιβλιογραφικών τους αναφορών. Άρθρα που δεν ακολουθούν τους παραπάνω κανόνες θα επιστρέφονται στους συγγραφείς για διόρθωση.

Παρακάτω υπάρχουν μερικά παραδείγματα για τα διάφορα είδη βιβλιογραφικών αναφορών:

 

Βιβλίο

Clayton, M. (1987). Managing library automation. England: Gower.

Lancaster, F. W. and Sandore, B. (1997). Technology and management in library and information services. Champaign: University of Illinois Graduate School of Library and Information Science.

Blakeley, T.J. (Ed.). (1975). Themes in soviet marxist philosophy. Dordrecht: D. Reidel Publications.

 

Για βιβλία και άρθρα περιοδικών με περισσότερους από τρεις συγγραφείς, μόνο το πρώτο όνομα αναφέρεται και ακολουθεί το:  (et al.).

 

Άρθρο ή κεφάλαιο συλλογικής εργασίας

Worthington, M. and Carruthers, E. (2006). Mathematical development. In Bruce, T. ed. Early childhood: a guide for students. London: Paul Chapman.

 

Άρθρο περιοδικού

Omar, A. M. (2013). The teachers’ role in fostering independent learning in high schools in Zanzibar. IFLA, 39 (4), pp. 311-318.

 

Εισήγηση σε πρακτικά συνεδρίου

Lau, J., and Mateos, L. (1995). Virtual libraries: their potential for less developed countries. In 6st IFLA General Conference proceedings.

 

Διατριβή, Πτυχιακή εργασία

Κυπριανός, Κ. (2009). Μοντελοποίηση θεματικών επικεφαλίδων σε οντολογία: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης του Ιονίου Πανεπιστημίου. (Μη εκδοθείσα Πτυχιακη Εργασία). Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 

Ηλεκτρονική Πηγή

Lau, J. (2006). Guidelines on Information Literacy for Lifelong Learning. Available at: http://www.ifla.org/files/assets/information-literacy/publications/ifla-guidelines-en.pdf [Access date 04.05.2014].

 

Web Site

ACRL 2015 Proceedings. Available at:

http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/conferences/confsandpreconfs/2015/ACRL2015_A.pdf [Access date 04.05.2014].

 

Αξιολόγηση άρθρων

Τα προς δημοσίευση άρθρα θα πρέπει πρωτίστως να αρμόζουν με τους στόχους του περιοδικού. Σε δεύτερη φάση, κάθε άρθρο αποστέλλεται ανώνυμα σε 2 αξιολογητές, οι οποίοι θα το εγκρίνουν, θα το απορρίψουν ή θα προτείνουν τροποποιήσεις από το συγγραφέα του. Το άρθρο απορρίπτεται εάν και οι δύο σχολιαστές συμφωνούν. Ο συγγραφέας θα πρέπει να υιοθετήσει τα σχόλια των αξιολογητών και να κάνει τις απαραίτητες διορθώσεις. Η τελική απόφαση για τη δημοσίευση ενός άρθρου ανακοινώνεται στον αντίστοιχο συγγραφέα μέσω e-mail.